Wiersze Przemyślenia Małgorzaty - Myśli Małgosi

Małgorzata Jednachowska mieszka w pięknej nadmorskiej miejscowości Słupsk.
Jak sama mówi "to nie są wiersze tylko moje myśli, które same się kłębią w głowie,
a Ja tylko przelewam je na papier".

Moje Wiersze

Moja Galeria

Mark MM

Mit własny

Agro Turystyka

Teatr Tańca Enza

Cierpienie - Nadzieja - Zaufanie - Wiersze - Przemyślenia - Myśli


Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Wiersze Myśli Małgosi. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Wiersze Myśli Małgosi może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Wiersze Myśli Małgosi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Wiersze Myśli Małgosi, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Wiersze Myśli Małgosi nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Wiersze Myśli Małgosi. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Wiersze Myśli Małgosi udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Wiersze Myśli Małgosi nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Wiersze Myśli Małgosi uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Wiersze Myśli Małgosi jest równoznaczne z udzieleniem Wiersze Myśli Małgosi nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Wiersze Myśli Małgosi ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Wiersze Myśli Małgosi w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Wiersze Myśli Małgosi nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Wiersze Myśli Małgosi uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Wiersze Myśli Małgosi uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Web Informer Button